Skip to main content

இரண்டாம் வருட முதலாம் அரையாண்டு (2016/2017 Batch) பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

கலை கலாசார பீட இரண்டாம் வருட முதலாம் அரையாண்டு மாணவர்களுக்கான NIT2120 பரீட்சையானது 12.11.2021 அன்று மு. ப 09.00 மணி தொடக்கம் நடைபெறும்

திருமதி. மு. ச. ஜ. மும்தாஜ் சமீம்
பிரதி பதிவாளர்,
கலை கலாசார பீடம்,
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.
11.11.2021

 

Document(s)